POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO) POLSZA.INFO SP. Z O.O. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO −

informujemy, że:

I. Administratorem danych osobowych jest:

POLSZA.INFO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Nowogrodzka 56A/7, 00-695 Warszawa 

Tel. +48 889-413-114, e-mail: office@polsza.info, www.polsza.info

NIP: 7011054581 KRS: 0000925388.

Jako Administrator Państwa Danych Osobowych odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz  щbowiązującymi przepisami.

II. Sposób zbierania danych osobowych

Dane osobowe zbierane w serwisie są przekazywane bezpośrednio przez użytkowników za pomocą formularza kontaktowego. Oprócz tego serwis automatycznie zapisuje w pamięci urządzenia końcowego pliki cookies i odnotowuje adres IP. Serwis realizuje również funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, obsługiwanego przez Polsza.info spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Operatorem jest POLSZA.INFO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do złożenia zapytania oraz odpowiedzi na nie, ale i niezbędne do wykonywania usługi, wypełnienia obowiązków pracodawcy i realizacji usługi lub zamówienia.

III. Zakres i cel zbierania danych osobowych

Formularz kontaktowy

 • Wysyłając zapytanie przy wykorzystaniu formularza kontaktowego, użytkownik wskazuje: adres-email, numer telefonu. Możliwe jest również przesłanie pliku w postaci załącznika Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przekazane zapytanie oraz realizacji usług przez administratora. 

Cookies

 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. To Użytkownik decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze. 
 • Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. 
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe”(persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) każdy użytkownik ma prawo zadecydowania o zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez modyfikacje ustawień przeglądarki.
 • Zmiana w konfiguracji obsługi plików cookies w przeglądarkach jest opisana na stronach producentów oprogramowania:
 • Mozilla Firefox
 • Internet Explorer
 • Google Chrome
 • Safari
 • Opera

UWAGA: Pliki cookies nie są wykorzystywane w celach identyfikacji tożsamości użytkowników.

 • Administrator danych może kontaktować się z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i telefonicznie w sprawach związanych z przesłanymi zapytaniami
 • Każdy użytkownik ma prawo zmienić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe, wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, osobiście przesyłając dyspozycję do Administratora danych pocztą elektroniczną na adres: office@polsza.info
 • Administrator danych zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 • Dostęp do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora danych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione i zobowiązane do zachowania danych w poufności.
 • Administrator danych stosuje opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu.
 • Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników.
 • Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec Administratora danych o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
 • W Serwisie mogą zostać zamieszczone odnośniki i przekierowania do innych stron www. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.
 • Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronach Serwisów wraz z datą ostatniej aktualizacji.

IV.Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako administrator będziemy przetwarzać

Państwa dane:

 1. w celu realizacji zamówień i świadczenia usług doradztwa, sporządzenia pism i dokumentów, wykonania tłumaczeń ustnych i pisemnych, w tym zwykłych i poświadczonych oraz prowadzenia odpowiedniego repertorium — zgodnie z indywidualnymi umowami (“minimalizacja danych” – przetwarzane są takie dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych), w tym zapewnieniu poprawnej jakości usług przez czas ich trwania i rozliczeń po ich zakończeniu oraz okresie archiwizacji na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub jej braku (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami itp. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

V. Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy poprosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych.

Taka zgoda może umożliwić, np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

VI. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VII. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe wynikające z realizacji zamówienia będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową zawarty w art. 118 KC, liczony od końca roku w którym zlecenie zostało wykonane, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

VIII. Odbiorcy danych

Do Państwa danych mogą mieć dostęp nasi pracownicy na podstawie upoważnień lub przedstawiciele – specjaliści, podwykonawcy (podmioty przetwarzające, w tym tłumacze, nauczyciele, notariusze), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, teleinformatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, placówki medyczne, podmiotom świadczącym usługi prawne, doradcze, konsultacyjne, audytowe, marketingowe, organy i instytucje państwowe, organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości. 

IX. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 6 ust. 1 lit.b RODO w związku z art. 7 ust. 4 RODO. 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do złożenia zamówienia. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych i uprawnione na podstawie prawa organy publiczne.

XI. Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt i informacje

POLSZA.INFO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Nowogrodzka 56A/7, 00-695 Warszawa

tel. +48 889-413-114

e-mail: office@polsza.info