KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO) POLSZA.INFO SP. Z O.O.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polsza.Info sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-065) przy ul. Nowogrodzkiej 56a lok. 7.

Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@polsza.info.

Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Polsza.Info sp. z o.o. wyłącznie w celu świadczenia usługi zgodnie z indywidualnymi umowami (“minimalizacja danych” – przetwarzane są takie dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych).

W związku z tym, że łączy Panią/Pana umowa cywilnoprawna zawarta z Polsza.Info sp. z o.o. dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług doradztwa, sporządzenia pism i dokumentów, wykonania tłumaczeń ustnych i pisemnych, w tym zwykłych i poświadczonych, prowadzenie kursów języka polskiego oraz prowadzenia odpowiedniego repertorium, bazy danych klientów i księgowości na podstawie art. 6 ust 12 pkt c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w tym w szczególności w celu:

a) realizacji zawartej umowy z Polsza.Info sp. z o.o. (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);

b) zapewnienia bezpieczeństwa miejsca pracy będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c) realizacji działań polegających na monitoringu ruchu współpracowników Polsza.Info sp. z o.o. w sieci będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

e) wewnętrznych celów administracyjnych Polsza.Info sp. z o.o.., w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Polsza.Info sp. z o.o., będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

g) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione lub przekazane podmiotom upoważnionym do pozyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora (na podstawie umowy z Administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora), w tym dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi archiwizacyjne, płacowo-księgowe oraz współpracującym w zakresie tłumaczeń, ich weryfikacji i korekty.

Państwa dane NIE są przetwarzane w żaden inny sposób, zwłaszcza w celach marketingowych oraz nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom gospodarczym, niebędącym podwykonawcą lub współpracownikiem Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do sporządzenia i przedstawienia oferty, przyjęcia i wykonania zlecenia/świadczenia Usługi, nie dłużej jednak niż do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego ze szczególnych przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Po zakończeniu umowy (czyli wygaśnięcia celu i podstawy prawnej przetwarzania danych) macie Państwo prawo do “bycia zapomnianym”, co jest równoznaczne z usunięciem Państwa danych z naszych systemów bazodanowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe są wskazane wyżej.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem.