Klauzula informacyjna dla klienta

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) − informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych :

I. Administratorem danych osobowych jest:

POLSZA.INFO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Nowogrodzka 56A/7, 00-695 Warszawa, tel. +48 882-921-001, e-mail: RODO@POLSZA.INFO  www.polsza.info , NIP: 7011054581, KRS: 0000925388

II. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:

 1. w celu realizacji zamówień i świadczenia usług doradztwa, sporządzenia pism i dokumentów, wykonania tłumaczeń ustnych i pisemnych, w tym zwykłych i poświadczonych oraz prowadzenia odpowiedniego repertorium — zgodnie z indywidualnymi umowami (“minimalizacja danych” – przetwarzane są takie dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych), w tym zapewnieniu poprawnej jakości usług przez czas ich trwania i rozliczeń po ich zakończeniu oraz okresie archiwizacji na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub jej braku (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 1. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
 1. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 1. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 1. w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami itp. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

III. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa wyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione, na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, teleinformatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, likwidatorzy szkód, tłumacze, nauczyciele, notariusze, podmiotom świadczącym usługi prawne, doradcze, konsultacyjne, audytowe).

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej bądź Europejski Obszar Gospodarczy.

V. Okres przechowywania danych

 1. Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy z naszą firmą będą przechowywane przez okres 5 lat lub dłużej, jeśli tak stanowią przepisy prawa.
 1. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy z naszą firmą, po procesie analizy sprawy, wszelkie dane osobowe zostaną

zniszczone lub zwrócone, niezwłocznie z chwilą powzięcia takiej decyzji.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych osobowych. Dane kontaktowe są wskazane wyżej.

VII. Skarga

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub jest niezbędne dla zawarcia umowy.

IX. Profilowanie i zautomatyzowane decyzje

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania danych osobowych. 

Niniejsza klauzula stanowi integralną część dokumentu „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych” jako Załącznik nr 6c.